زیتون- مهوش شهریاری از مدیران جامعه بهایی که چند روز قبل پس از نه سال به مرخصی آمده بود در پی عدم موافقت دادستان با تمدید مرخصی اش به زندان اوین بازگشت. %d9%85%d9%87%d9%88%d8%b4
این شهروند بهایی که ٣١۴٠ روز از دوران حبس خود را بدون حتی یک روز مرخصی سپری کرده بود چهارشنبه ١۴ مهرماه به مرخصی فرستاده شد و پس از گذشت ٩ روز با وجود قول مسئولین بر تمدید مرخصی صبح شنبه به زندان بازگردانده شد. مهوش شهریاری اسفند ماه سال ١٣٨۶ به علت عضویت در جامعه بهایی و جمع مدیران اداره کننده جامعه بهایی ایران موسوم به یاران ایران بازداشت و در دادگاه به بیست سال حبس تعزیری محکوم شد که بعدها این حکم به ده سال تقلیل پیدا کرد و این شهروند بهایی نه سال از این مدت را بدون مرخصی سپری کرد .

بازگشت به صفحه اول