جوانان اصلاح‌طلب دیروز ثابت کردند که «بانو خاطرمان هست». شعار «پیام روشنِ، حصر باید بشکنِ» حاشیه گردهمایی انتخاباتی دیروز در تهران نبود؛ متن آن بود. با آنکه در حین سرداده شدن این شعار، مسئولین سالن صدای موسیقی را بلند می‌کردند، اما این صدای جوانان بود که شنیده می‌شد.
شعار «پیام روشنِ، حصر باید بشکنِ» و «زندانی سیاسی آزاد باید گردد» در تهران- ۲۹بهمن۹۴

 

بازگشت به صفحه اول