بگذارید اول به پاسخ این سوال برسیم بعد. اصلا مگر عذر خواهی از عموم بود تا وجدان عموم را راضی کند؟ عذرخواهیی که جای جایش و به قرینه حالیه حال و شرایط دادگاه حقیقت عذرخواهی را به روشنی بیان می کرد چه کاریست حمل بر معنای مجاز که مخاطبش از قربانیان کهریزک است با این وصف سوال شما از پایه اشتباه است و از از چیزی مقصودی را طلب می کنید و بعد طلبتان را برای صحت و سقم به اقتراح می گذارید که اصلا چنان مقصودی در آن نبوده پس اقتراحی چنین غلط است.

بازگشت به صفحه اول