مرا درکت از مرگ مبهوت کرد
در این خاک دلبستگی می کُشد
در این عمر کوتاه یک مرد را
فرامین وابستگی می کُشد
دعا کن که این آفت اسکناس
به یک عده آسان بگیرد کمی
دعا کن برادر، در این حجم زخم
که مردانگی جان بگیرد کمی

بازگشت به صفحه اول