هایدگر در افق تاریخی ما

بیژن عبدالکریمی

زیتون- متن پیش رو معرفی کتاب «هایدگر در افق تاریخی ما» نوشته‌ی  «بیژن عبدالکریمی» است که توسط نویسنده تهیه  و برای انتشار  به «زیتون» سپرده شده است.

***

indexاین کتاب مجموعه ای از مقالات و مصاحبه های بیژن عبدالکریمی در خصوص نحوه ورود، حضور و اثرگذاری اندیشه های مارتین هایدگر در افق معنایی و تاریخی ما ایرانیان به همراه نیم نگاهی به موقعیت هایدگرشناسی در ایران و تحولاتی است که در حوزه ترجمه های آثار این حکیم بزرگ آلمانی و مطالعات هایدگرپژوهی در ایران صورت گرفته است.

آن چه مقالات و مصاحبه های این مجموعه را وحدت می‌بخشد تلاش به منظور تأمل در خصوص پرسش های بسیار متعددی است که پیرامون اندیشه های هایدگر و حضور آن در ایران وجود دارد.
همان گونه که در مقدمه کتاب هایدگر در ایران نیز گفته شده بود، بحث از هایدگر و نقش تفکر وی در ایران نه ناشی از یک حساسیت محض نظری یا کنجکاوی صرف آکادمیک بلکه برخاسته از ضرورت بنیادی تر تأمل بر این پرسش است که چگونه جهان کنونی را درک کنیم، چگونه نسبتی باید با آن برقرار کنیم و ما ایرانیان چگونه می-توانیم در جهان معاصر به درک شایسته ای از جهان و هستی دست یابیم که به تعارضات، آشفتگی ها و بی-سروسامانی درونی عالَم ویران شده خود وحدت و انتظامی دوباره بخشیم. در این مجموعه کمی نیز بر این پرسش می‌اندیشیم که آیا اندیشه های هایدگر در این میان می تواند به ما یاری دهد یا وضعیت  را برایمان آشفته تر و پرابهام تر ساخته است، یا آنکه مسأله پیچیده تر و غامض تر از آن است که بتوان پاسخی قطعی و یکسویه به این پرسش عرضه کرد. فهرست مطالب کتاب عبارتند از:

فهرست مطالب

مقدمه ۷
ما و برگسون ۹
فردید، هایدگر و فیلوژرمنیسم ۱۵
جلال آلاحمد، غربزدگی و ضرورت بازگشت به سنت ۵۱
«نقد هایدگر از عقلانیت» و «بنیادگرایی» ۹۹
طنز تلخ هایدگر در ایران ۱۱۷
موانع فهم هایدگر در ایران ۱۴۵
پرسش از رابطه میان «گذر از نیهیلیسم» و «فاشیسم» ۱۵۵
به بهانه انتشار «دفترچههای سیاه» هایدگر ۱۷۷
موقعیت تفکر هایدگر در جامعه ایران ۱۸۳
پرسشهایی شاعرانه از خطوط سفید یک اثر ۲۰۵
سکولاریسم و هایدگرشناسی سکولار در ایران ۲۳۱
نسبت هنر و تفکر ۲۵۵
نقش هنر در تفکر هایدگر ۲۷۳
ما و تکنولوژی ۲۸۱
مقدمه مترجم فارسی بر مقاله «ذات آزادی» اثر مارتین هایدگر ۲۸۹
«ذات آزادی» اثر مارتین هایدگر ۲۹۹
نمایه ۳۱۱

تلگرام
توییتر
فیس بوک
واتزاپ

انتشار یادداشتی از سوی استاد محمد مجتهد شبستری مرا بر آن داشت تا به دلیل علاقه به ایشان و حساسیت نسبت به آینده‌ی مردم ایران ، تحلیلی بر نوشته ایشان بنگارم. آقای شبستری عنوان مطلبش

ادامه »

مرگ ابراهیم رییسی چیزی را در معادلات سیاسی ایران تغییر داده است که بدون لحاظ کردن آن رفتن بر روش پیشین چیزی کم از

ادامه »

بنا به پژوهش های بین المللی، رشد اقتصادی فراگیر و پایدار، نیازمند حاکمیت شفاف، پاسخگو و مشارکتی است؛ که در

ادامه »