شیراز من شهر راز من

آواز قشنگ سه تا جوون شیرازی به سبک واسونک . مو کیف می کنُم واقعا ای جوونایه می بینُم که ایجور هم موسیقی سنتیه حفظ می کنن، هم توش نو آوری می کنن.

Posted by ‎جناب خان‎ on Friday, December 4, 2015

بازگشت به صفحه اول