زیتون– جمعیت رحمان به مناسب ماه رمضان سلسله نشست هایی را در پاریس برگزار می کند.
به گزارش «زیتون» حسن یوسفی اشکوری، محمد امجد و یاسر میردامادی از جمله سخنرانان این نشست هستند
اطلاعیه مراسم مردمی ماه رمضان در پاریس که برای انتشار در اختیار «زیتون» قرار گرفته، به این شرح است:
مراسم مردمی ماه مبارک رمضان در شنبه های ماه رمضان، توسط «جمعیت رحمان» در پاریس برگزار می شود. این سلسله نشست ها، شامل سخنرانی های ذیل خواهد بود.
شنبه ۱۸ ژوئن ۲۰۱۶ (۲۹ خرداد ۱۳۹۵)
حسن یوسفی اشکوری: «ماه خدا
شنبه ۲۵ ژوئن ۲۰۱۶ (۵ تیر ۱۳۹۵)
محمد امجد: «اخلاق قرآنى؛ تربیت کننده فرد مومن مسئول»
شنبه ۲ ژوئیه ۲۰۱۶ (۱۲ تیر ۱۳۹۵)
یاسر میردامادی: «کفر از دیدگاه عین القضات همدانی»
زمان: از ساعت ۲۰.۰۰ تا ۲۲.۰۰ شنبه های ماه رمضان

مکان:
Bd. Vincent Auriol 75013 Paris 75
Metro ligne 6: Chevaleret
«جمعیت رحمان»

بازگشت به صفحه اول