ما عقابیم که پنهان شده‌ایم
زیر بال و پر خویش
آسمان منتظر بال و پر ماست
بیا تا بپریم

زیر سقفی کاذب
زیر سقفی کوتاه
خم شده قامت ما
موش‌ها لانه گزیدند در این سقف
و کف لانه‌ی آن‌ها
سقف بالای سر ما شده است

چقدر آلوده ست

زیر این سقف، هوا

بال‌ها را بتکانیم
تا نسیمی بوزد
تا هوا تازه شود

قد خود راست کنیم
سقف کاذب نبود در خور ما
آسمان منتظر دیدن ماست

صدیقه وسمقی
۲۹ اسفند ۱۳۹۶

بازگشت به صفحه اول