گروه کامکارها

کامکارها: بدون صبا، قشنگ و هانا کنسرت برگزار نمی کنیم

زیتون-هوشنگ کامکار، یکی از اعضای شورای عالی خانه موسیقی ایران و سرپرست گروه موسیقی کامکارها تاکید کرد که این گروه موسیقی معتبر ایرانی، به هیچ دلیلی تن به برگزاری کنسرت بدون نوازندگان و هم خوانان زن، نمی دهد. او در گفتگو با