کودک کار

کودکان کار در آتش سوختند

زیتون- دو کودک کار هفت و هشت ساله اهل افغانستان، در آتش‌سوزی یک گاراژ جمع‌آوری ضایعات سوختند. این دو کودک در اتاقکی از این گاراژ بودد که به دلیل افنجار کپسول گاز متصل به بخاری، در آتش سوختند. پدر این