کریم پورحمزاوی

خوزستان حاشیه و بر مسندنشینان مرکز

مشکل خوزستان مشکلی ساختاری است. این ساختار سیاسی و اقتصادی ایران است که طوری طراحی نشده که سهمی برای خوزستان قائل شده یا برای معضلات این استان راه‌حلی سیستماتیک داشته باشد