پیمان شانگهای

ایران بازهم از عضویت در سازمان شانگهای بازماند

زیتون– عضویت ایران در سازمان شانگهای، باز هم با اما و اگر رو به رو شد. از یک سو تاشکند اعلام کرده بود بررسی عضویت ایران در سازمان شانگهای در دستور کار نشست تاشکند قرار ندارد؛ از سوی دیگر برخی منابع