پروانه چابک

واژه‌سازی های نوین دستگاه سرکوب

پروژه‌ی ساختن واژگان”کلیدی” طی سالیان اخیر گویا تبدیل به رویه و حقی برتر برای دست یازیدن به تحرکاتی از پیش مسلم و تعیین شده برای افرادی خاص که پاسخگوی هیچ نهاد و سیستمی نیستند، شده است. در این پروژه، همانند