پاداش های دولتی

رقم پاداش دولت در پایان کار دولت اصلاحات افشا شد

زیتون– عبدالله رمضان زاده سخنگوی دولت اصلاحات در مورد پاداش های دولت هشتم به اعضای آن گفت «روزهای آخر دولت هشتم بود. برخی پیشنهاد کردند رسم است که در پایان دولت ها پاداشی برای اعضای دولت در نظر میگیرند. خوب