بایگانی

۱۰ فروردین ۱۳۹۵

ماموریت ویژه‌ای که به وزیر بهداشت محول شده است؛

گزارش پزشکی رهبران جنبش سبز روی میز روحانی

زیتون- آرش بهمنی: به فاصله حدود یک ماه پس از نامه فرزندان میرحسین موسوی و زهرا رهنورد درباره وضعیت پزشکی پدر و مادر خود، حسن قاضی‌زاده هاشمی، وزیر بهداشت، گفت که «موظف» است بیماری موسوی، رهنورد و مهدی کروبی را پیگیری ادامه…