هیات علمی

اهمیت «سازمان ملی دانشگاهیان ایران» برای نهاد فعلی دانشگاه

با تأکید بر ارزش‌های حوزه آکادمی چکیده : در مرداد ماه ۱۳۵۷ عده‌ای از اعضای هیئت علمی دانشگاه‌های ایران، منشوری موسوم به «منشور سازمان ملی دانشگاهیان ایران» تدوین کردند و با عضویت کثیری از دانشگاهیان، «سازمان ملی دانشگاهیان ایران» تأسیس