هادی حیدری

هادی حیدری آزاد شد

زیتون- هادی حیدری کارتونیست زندانی، آزاد شد. به گزارش «زیتون» او که آبان ماه سال گذشته برای تحمل حبس در تحریریه روزنامه شهروند بازداشت شده بود، امروز از زندان اوین آزاد شد. هادی حیدری به تحمل یک سال حبس محکوم