هادی حیدری

هادی حیدری آزاد شد

زیتون- هادی حیدری کارتونیست زندانی، آزاد شد. به گزارش «زیتون» او که آبان ماه سال گذشته برای تحمل حبس در تحریریه روزنامه شهروند بازداشت شده