نشريه

شماره دوم نشریه «آزادی اندیشه» منتشر شد

زیتون- شماره دوم نشریه «آزادی اندیشه» برای بهمن ماه سال ۹۴ منتشر شد. این شماره ویژه نامه‌ای برای «آزادی، اندیشه، آزادی اندیشه» است. در این شماره از نشریه «آزادی اندیشه» آثاری از آرش جودکی، فرهاد خسروخاور، حسن فرشتیان، کاظم کردوانی،