بایگانی

۱۶ بهمن ۱۳۹۴

قرائت حکم نخست وزیری مهدی بازرگان

قرائت حکم ریاست مهندس مهدی بازرگان به نخست وزیری دولت موقت توسط اکبر هاشمی‌رفسنجانی