نازک افشار

نازک افشار آزاد شد

زیتون- نازک افشار، با تودیع وثیقه ۵۰۰ میلیون تومانی دقایقی پیش از زندان آزاد شد. به گزارش «زیتون» افشار،کارمند سابق بخش فرهنگی سفارت فرانسه در تهران که

صدور حکم شش سال زندان برای نازک افشار

زیتون- نازک افشار، کارمند سابق بخش فرهنگی سفارت فرانسه در تهران، توسط قاضی صلواتی به تحمل شش سال زندان محکوم شد. به گزارش «زیتون» نازک افشار اسفند