مینو مرتاضی لنگرودی

پیام ما روشنه، سقف باید بشکنه

در تعریف سقف شیشه ایی را موانع مریی (قانون ،فرهنگ ، عرف) و موانع نا مریی (عواطف ، ارزشها ، هنجار ها ، و ترسها و گریز های زنانه از آزادی و اختیار و مسئولیت ) گفته اند . موانع

نقش زنان در برساخت زبان مادری به منزله ابزار فهم و ادراک جهانی

سال ۲۰۱۶ میلادی از سوی شورای بین المللی علومتجربی ؛ شورای بین المللی علوم اجتماعی ، شورای بین المللی فلسفه و علوم انسانی و سازمان ملل متحد به صورت مشترک سال ۲۰۱۶ به عنوان سال “ادراک جهانی” و “ساختن پلی