بایگانی

۰۲ مهر ۱۳۹۵

با یک عذرخواهی نباید مرتضوی را عفو کرد

مینو بدیعی، روزنامه نگار

عذرخواهی آقای مرتضوی بابت جنایاتی که مرتکب شده عذر بدتر از گناه است، آقای مرتضوی جنایاتی را مرتکب شده و لکه ننگ بر دامن او به همین سادگی پاک شدنی نیست در مورد مرتضوی باید بگویم که پرونده سیاهی دارد ادامه…