مینو بدیعی

با یک عذرخواهی نباید مرتضوی را عفو کرد

عذرخواهی آقای مرتضوی بابت جنایاتی که مرتکب شده عذر بدتر از گناه است، آقای مرتضوی جنایاتی را مرتکب شده و لکه ننگ بر دامن او به همین سادگی پاک شدنی نیست در مورد مرتضوی باید بگویم که پرونده سیاهی دارد