منتقد

رزمنده سال های جنگ، بازداشت شد

زیتون- محمد مهدوی، رزمنده، تخریبچی و غواص دوران جنگ، امروز بازداشت شد.  او پس از سال ۸۸ با امضای «یک تخریبچی»نامه هایی را خطاب به