معصومه اکبری

? حکم محکومیت معصومه اکبری، فعال مدنی، تایید شد

زیتون– حکم محکومیت معصومه اکبری، فعال مدنی، تایید شد. معصومه اکبری سال گذشته، در شعبهٔ ۲۸ دادگاه انقلاب اسلامی، به ریاست قاضی مقیسه، به اتهام اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور و فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری