بایگانی

۲۲ تیر ۱۳۹۵

سند واریز به حساب عضو هیات مدیره بانک سپه

???? وام سه میلیاردی برای رفع احتیاجات ضروری

سند واریز به حساب عضو هیات مدیره بانک سپه

بنا بر سندی که در اختیار «زیتون» قرار گرفته است، مصطفی پرتو افکنان، عضو هیئت رییسه و مدیر امور سازمان و برنامه‌ریزی بانک سپه از جمله مدیرانی است که حاشیه امن وام را به حقوق آنچنانی ترجیح داده است. این مدیر بانکی مبلغ سه میلیارد و سی و شش میلیون و نهصد و شصت و هشت هزار و چهارصد و سی ریال وام «قرض الحسنه» برای «رفع احتیاجات ضروری» از بانک دریافت کرده است.