ماموران سد معبر شهرداری

مرگ دستفروش در درگیری با ماموران سد معبر شهرداری

زیتون– عصر روز گذشته ماموران سد معبر شهرداری قم از یک راننده وانت که مشغول فروش میوه بود، می‌خواهند محل را ترک کند. خودداری راننده از تمکین از دستور ماموران شهرداری قم منجر به زد و خورد بین آنها شد