ماده ۶۸ قانون انتخابات ریاست جمهوری

جدول تخلفات رسانه‌ها در انتخابات ریاست جمهوری

زیتون- جدول تخلفات رسانه‌های مشمول ماده ۶٨ قانون انتخابات ریاست جمهوری منتشر شد. ماده ۶۸ قانون انتخابات ریاست جمهوری به محدودیت‌های قانونی رسانه‌های دولتی و بخش عمومی برای تبلیغ له یا علیه نامزدهای ریاست جمهوری، و رصد تخلفات احتمالی رسانه‌های