بایگانی

۱۱ اسفند ۱۳۹۴

احمد زیدآبادی قهرمان آزادی انجمن بین المللی خبر سال ۲۰۱۶ شد

زیتون- احمد زیدآبادی، روزنامه نگار با سابقه ایرانی که به تازگی بعد از اتمام مدت حبس و تبعیدش آزاد شده از سوی انجمن بین المللی خبر، به عنوان «قهرمان آزادی» شناخته شد. این انجمن که مقر آن در وین اتریش ادامه…