فواد محمدی، علیه فراموشی، کامیاران، زن زندگی آزادی