بایگانی

۱۹ بهمن ۱۳۹۴

چرا دوران علم اصول واجتهاد فقهی سپری شده است؟

محمد مجتهد شبستری

ما مسلمانان در عصر حاضر باید پرونده علم اصول و اجتهاد فقهی را که گونه‌ای هرمنوتیک حفظ هویت جمعی امت بود و دوران آن سپری شده ببندیم و کتاب و سنت را با رویکرد هرمنوتیک فلسفی به معنای اعم که یک رویکرد عقلانی است تفسیر کنیم