فعالین فیس بوکی

???? آزادی مشروط پنج فعال شبکه های اجتماعی

زیتون– امیر گلستانی ، فریبر کاردار، مسعود قاسم خانی، مسعود طالبی، امین اکرمی پور، پنج فعال فیسبوکی که در تابستان ۱۳۹۲ بازداشت شدند امروز به صورت مشروط آزاد شدند. به گزارش «زیتون» هشت فعال فیسبوکی از سه سال پیش بازداشت شده بودند.