فريبرز رييس دانا

فریبرز رییس‌دانا بازداشت شد

زیتون-  دکتر فریبرز رئیس‌دانا، اقتصاددان برای پیگیری ممنوعیت خروجش از ایران به اداره گذرنامه رفته بود اما نیروی انتظامی او را بازداشت و به دادسرای اوین منتقل کرد. او سال ۸۹ نیز توسط قاضی مقیسه به یک سال حبس تعزیری