بایگانی

۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۵

پشتوانه محسوس پلیس نا محسوس

علی ایزدی

ویلیام شکسپیر که اتفاقا این روزها ۴۰۰ امین سالگشت مرگ اش است نظری نغز وپرمغز دارد آن جا که در نمایشی این سخن را به صحنه می برد : ” آن کس که توانایی چشم پوشی از خطا را ندارد، ادامه…