بایگانی

۰۲ مهر ۱۳۹۵

فرهنگ پوزش خواهی مرسوم نیست

عبدالحمید معصومی تهرانی، مجتهد و مدرس حوزه

به دلیل اینکه فرهنگ پوزش خواهی در میان مسئولین حکومتی در این کشور چه در رژیم گذشته چه الان مرسوم نبوده و بیش از اینکه برداشت تنبه فرد باشد نشان ضعف قلمداد می‌شود که صداقتی در آن نیست. شاید به ادامه…