صولت مرتضوی

چرخه معیوب قوه‌قضاییه

زیتون-‌نازنین نامدار: سخنگوی دستگاه قضایی صدور حکم ۱۵ سال حبس برای علی اکبر حیدری‌فر را تایید کرد و در نتیجه این قاضی سابق باید سالهای آتی را در همان زندانی سپری کند که پیشتر با امضای خود بسیاری را روانه

حکم انفصال از خدمت رییس ستاد ابراهیم رئیسی از شهرداری مشهد موقتا متوقف شد

زیتون– فیاض شجاعی٬ دادستان دیوان محاسبات کل کشور٬ ضمن تایید صدور حکم «انفصال از خدمت» برای شهردار مشهد و ابلاغ آن به وی و وزارت کشور گفت که تقاضای اعاده دادرسی از سوی صولت مرتضوی امروز ارائه شده و با