شهرداری مشهد

بازداشت ۹۶ تن از کارمندان شهرداری مشهد

زیتون- امیر رمضانی، مدیر حراست شهرداری مشهد از جلب قضایی ۹۶ نفر از پرسنل این سازمان به علت «کارچاق کنی، زمین خواری و جعل» توسط ضابط‌های قضایی خبر داد.   به گزارش ایسنا که امیر رمضانی روز سه شنبه هجدهم