بایگانی

۲۵ فروردین ۱۳۹۵

حوزه مشهد و «مکتب موسوی نژاد»

حسن فرشتیان

از جهت فکری متعلق به حوزه سنتی مشهد بود، با فلسفه زاویه داشت و به مکتب تفکیک نزدیک بود.