سران فتنه

رهبر جمهوری اسلامی: سران فتنه حرف من را نفهمیدند

زیتون- رهبر جمهوری اسلامی، امروز در دیدار با ائمه جمعه گفت: «در اوایل فتنه به یکی از سران فتنه گفتم شما در ظاهر با نظام هستید و به گفته خودتان در حال اعتراض انتخاباتی هستید اما بدانید که مدیریت این جریان