زهرا نژادبهرام

انتقال کودکان کار و خیابان به اردوگاه ورامین

زیتون– زهرا نژادبهرام، عضو هیات رییسه شورای شهر تهران در مورد روند «جمع آوری و جذب کودکان کار و متکدی» گفت که ۱۶ ون شهرداری تهران عملیات جذب کودکان کار و متکدی در این یک هفته در دستور کار قرار