زبان فارسی

تدریس زبان فارسی در مدارس ترکیه

زیتون– بر اساس تصمیم وزارت آموزش و پروش ترکیه، چند زبان خارجی، از جمله فارسی، به عنوان دروس اختیاری در مدارس ابتدایی و راهنمایی این کشور تدریس خواهد شد. بنا بر اطلاعیه‌ وزارت آموزش و پروش ترکیه، فارسی، اردو و