روئین عطوفت

???? روئین عطوفت از زندان آزاد شد

زیتون- روئین عطوفت، زندانی سیاسی و از فعالین ملی-مذهبی امروز از زندان اوین آزاد شد.  به گزارش «زیتون» ۱۵ آبان سال ۹۳، حکم ده سال زندان