روئین عطوفت

???? روئین عطوفت از زندان آزاد شد

زیتون- روئین عطوفت، زندانی سیاسی و از فعالین ملی-مذهبی امروز از زندان اوین آزاد شد.  به گزارش «زیتون» ۱۵ آبان سال ۹۳، حکم ده سال زندان رویین عطوفت در دادگاه تجدید نظر، تایید شد. او جدا از حبس به دوسال محرومیت