رضا قاضی نوری

حامیان مرتضوی باید پاسخگو باشند

عذرخواهی مرتضوی گرچه ممکن است حاصل عوامل متعددی باشد ولی به احتمال قوی پیگیری‌های یک فرد بیشترین نقش را در اتفاق افتادن آن ایفا کرده