دقیقیان

???? گاهنامۀ فلسفی «خرمگس» منتشر شد

زیتون-دفتر ششم گاهنامۀ فلسفی «خرمگس» منتشر شد. به گزارش زیتون، «خرمگس» یک گاهنامۀ فلسفی است که با« پرداختن به اساسی ترین مباحث فلسفۀ جهانی از ابتدا تا تازه ترین های قرن حاضر، ارائۀ متون پایه ای فلسفۀ جهانی به زبان