دانشگاه صنعتی اصفهان

???? عدم برگزاری فینال بسکتبال دانشگاه صنعتی اصفهان به دلیل ممانعت از حضور دختران دانشجو

زیتون– در پی ممانعت حراست دانشگاه صنعتی اصفهان از ورود دختران دانشجو به سالن ورزش این دانشگاه، دانشجویان تیم های بسکتبال، از برگزاری فینال مسابقات خودداری کردند. به گزارش «زیتون» روز گذشته (سه شنبه)، اتفاقی تامل برانگیز در سالن تربیت