دانشکده پزشکی

زیتون دانشجو | این ره که تو می‌روی …

زیتون: با شروع کار دولت ابراهیم رئیسی و وزیر علوم جدید، سیل تصمیمات عجیب و غیرکارشناسی، خواب را از چشمان دانشجو و دانشگاه ربوده و گویی این سیل را هم سر باز ایستادن نیست. هر چند تاریخچه‌ی این قبیل تصمیمات