حسن نائب هاشم

مرتضوی سهم خود را در جنایت بپذیرد

هر چند که «عذرخواهی» عاملان و آمران جنایات بزرگ، اقدامی شایسته و پذیرفتنی در مراحل «جبران خسارت» و «تضمین عدم تکرار» از مراحل چهارگانه «دادگستری

آخرین مطالب