حزب اعتماد ملي

وزیر بهداشت، سخنگوی حزب اعتماد ملی را مورد معاینه چشم قرار داد

زیتون- روز دوشنبه گذشته٬ حسن قاضی زاده هاشمی٬ وزیر بهداشت٬ درمان و آموزش پزشکی؛ اسماعیل گرامی مقدم٬ سخنگوی حزب اعتماد ملی را مورد معاینه چشم قرار داد. در این رابطه «سحام نیوز» نوشت: طی این معاینه٬ متاسفانه تشخیص های قبلی٬