جمیله کدیور

قدری اندیشه!

وقت آنست با پذیرش اشتباهات، شروع تازه ای داشته باشیم. هیچ اشتباهی با پاک کردن صورت مسئله حل نمی شود.می توانیم در قبال اظهارات آیت الله منتظری در نوار صوتی ای که جدیدا منتشر شده یا زمان انتشار آن، دیدگاه موافق یا مخالف خود را داشته باشیم، ولی این موضع، اصل مسئله را و اتفاقاتی که رخ داده، را تغییر نمی دهد. بهترین راه، توضیح مستند و بدون انگ و اتهام کسانی است که تحلیل متفاوت دارند.

محمد حسنین هیکل: روزنامه نگار قرن

مدتی به زندان افتاد. می گفت به زندان که افتادم، زندانبان مرا نمی شناخت. گفت دلم برایت می سوزد و بدبخت شدی! دو ساعتی بعد سادات می خواست در موردی با او مشورت کند! به زندان زنگ زدند. زندانبان آمد که بیا خوشبخت شدی! از ریاست جمهوری می خواهند با تو صحبت کنند.