جمیز متیس

وزیر دفاع آمریکا: نباید باعث اتحاد مردم و حکومت ایران شد

زیتون– جیمز متیس، وزیر دفاع آمریکا، ضمن تایید تمایز بین مردم ایران و حکومت جمهوری اسلامی خواست تا رویکردی در پیش گرفت نشود که مردم ایران را با حکومت نامحبوب این کشور متحد کند. جیمز متیس در مصاحبه‌ای با آیلندر،