توصيه

یازده توصیه برای فردا

زیتون– توصیه هایی برای روز رأی گیری : ١-با خانواده و دوستانمان هماهنگ کنیم که باهم برای رأی دادن به حوزه رأی گیری مراجعه کنیم ٢-حتما یکی دو تا خودکار با خود ببریم برای نوشتن رأی ،هم برای خودمان هم